Adınız *
Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
T.C. Kimlik NumaranızUyruğunuz *
Cinsiyet
Doğum Tarihi *
Yaşadığınız İlçe / Şehir *
 / 
Telefon Numaranız *
Eğitim Durumu
Üniversite
Bölüm
Sınıf
Son İş Deneyimi *
Firma *
Pozisyon *
Çalışma Tarihleri *
/
Emlak Katılım'da çalışan akrabanız var mı? *

Şifreniz *
Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. ADAY PERSONELLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, sınıflandırılabilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, finansal durum, mesleki deneyim, üyesi olunan mesleki kurum veya kuruluşlar, tüm görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık, medeni hal ve aile bilgisi, biyometrik veri, tüm eğitim/sertifikasyon bilgisi ve gelir seviyesi bilgileriniz ile aday personel değerlendirme süreci içerisinde Bankamızla paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;
1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
o Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
o Satın alma süreçlerinin ve inşaat işlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Mevzuata uygun olmak kaydıyla Bankamızın iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
o Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi amaçlarıyla;

1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
o Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bankamızın ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
o Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
o Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
o Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
o Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
o Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
o Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
o Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
o İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
o Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması amaçlarıyla;

1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
o İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
o Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
o Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
o Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi,
o Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla;

1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;

o Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi amacıyla;

1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;

o Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
o İş başvurunuzun gidişatı ve/veya sonucuna ilişkin tarafınıza gerekli bildirimlerin dijital kanallar veya posta yoluyla gerçekleştirilmesi,
o Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla
İşlenmektedir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile aday personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.
Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, dijital kanallar ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan bildirimler, gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
İşlenen kişisel verileriniz Bankamız bünyesi dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;
o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
o Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
o 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
o Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
o İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.
HRPeak