TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. ADAY PERSONELLERE İLİŞKİN KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım
Bankası A.Ş., veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak,
güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek,
sınıflandırılabilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.
1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, finansal
durum, mesleki deneyim, üyesi olunan mesleki kurum veya kuruluşlar, tüm görsel ve işitsel
kayıtlar, sağlık, medeni hal ve aile bilgisi, biyometrik veri, tüm eğitim/sertifikasyon bilgisi ve
gelir seviyesi bilgileriniz ile aday personel değerlendirme süreci içerisinde Bankamızla
paylaştığınız diğer tüm kişisel verileriniz;
1.1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olarak kişisel verinizin
işlenmesinin gerekli olması ve Bankamızın hukuki yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin olarak;
o Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
o Sigortalama süreçlerinin icrası veya takibi,
o Satın alma süreçlerinin ve inşaat işlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Mevzuata uygun olmak kaydıyla Bankamızın iştirakleri tarafından sunulan ürün veya
hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi veya ifası,
o Bankamızın sağladığı hizmetlerden kolaylıkla yararlanabilmenizin temin edilmesi
amaçlarıyla;
1.2. Bankamızın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi
için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ilişkin
olarak;
o Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesinin temini,
o Bankamızın denetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bankamızın ürün ve hizmetleri ile beraber, operasyonel faaliyetlerinin ve finansal risk
süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
o Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel
faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
o Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Bilgi teknolojileri alt yapısının ve süreçlerinin oluşturulması, yönetilmesi veya denetimi,
o Sistem ve operasyonların güvenliğinin temini,
o Yerleşkeler veya tesislerin güvenliğinin temini,
o Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi,
o Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya yürütülmesi,
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Mersis No: 0879 0015 2770 0040
Ticaret Sicil No: 241701-0
Genel Müdürlük Adres:
Barbaros Mh. Begonya Sk.
No:9 A/1 Ataşehir - İstanbul
Tel : 0850 222 26 26
Web : www.emlakkatilim.com.tr
E-posta: info@emlakkatilim.com.tr
o Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve
operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
o İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Verilerin doğru ve güncel olmasının temini,
o Mevzuatın öngördüğü bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uyulması
amaçlarıyla;
1.3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın
meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin
olarak;
o Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi,
o İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi,
o Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
o Bütçe çalışmalarının planlanması veya yürütülmesi,
o Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
o Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi,
o Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla;
1.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebebine ilişkin olarak;
o Hukuki dava ve icra işlerinin planlanması, izlenmesi veya takip edilmesi,
1.5. Açık rızanızın varlığı halinde;
o Dijital veya diğer mecralarda pazarlama, tanıtım veya reklam aktivitelerinin planlanması
veya yürütülmesi,
o Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu
kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının
artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması veya yürütülmesi,
o İş başvurunuzun gidişatı ve/veya sonucuna ilişkin tarafınıza gerekli bildirimlerin dijital
kanallar veya posta yoluyla gerçekleştirilmesi,
o Bankamızın iştiraki olan, işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, acentesi olduğu
kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi
amaçlarıyla
İşlenmektedir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili
mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Mersis No: 0879 0015 2770 0040
Ticaret Sicil No: 241701-0
Genel Müdürlük Adres:
Barbaros Mh. Begonya Sk.
No:9 A/1 Ataşehir - İstanbul
Tel : 0850 222 26 26
Web : www.emlakkatilim.com.tr
E-posta: info@emlakkatilim.com.tr
edilen sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj,
elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamla,
telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz,
çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla, Genel Müdürlük ve şubelerimizde mevcut
kameralarla görüntülerin kaydedilmesi yolu ile aday personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun
olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.
Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı, telefon, dijital kanallar ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik
yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza sunulan bildirimler, gibi otomatik olmayan
yöntemlerle de elde edilebilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
İşlenen kişisel verileriniz Bankamız bünyesi dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa
aktarılmamaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;
o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
o Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
o 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
o Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde
bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
o İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi
içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah.
Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta
adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da
turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi
halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.